Chính trị - Xã hội

Liên kết

 

 

Chức năng nhiệm vụ

Theo số 658/QĐ-CĐN Ngày 4 Tháng 10 năm 2009
QUY ĐỊNH
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ làm việc của tổ chức bộ máy cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam

Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban Kiểm tra

1.     Chức năng :

Giúp Ủy ban Kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy chế hoạt Động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn GTVT Việt Nam khóa VIII ban chấp hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-CĐN ngày 24/9/2008 Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam.

2.     Nhiệm vụ: 

2.1.         Tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn GTVT Việt Nam khóa VIII ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-CĐN ngày 24/9/2008 của Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam.

2.2.         Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

2.3.         Xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ của Ủy ban Kiểm tra và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra.

2.4.         Chủ động phối hợp với các ban giải quyết đơn thư tố cáo và các công việc khác liên quan; tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định có liên quan đến công tác kiểm tra; Tổ chức thực hiện các văn bản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về lĩnh vực công tác kiểm tra, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giải quyết và tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Công đoàn ngành.

2.5.         Tổng hợp xây dựng báo cáo hoạt động và đề xuất về nội dung, chương trình công tác của UBKT trong các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn ngành.

2.6.         Đề xuất biện pháp giải quyết những vấn đề phát sinh trong lĩnh vực kiểm tra của Công đoàn ngành. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra Công đoàn các cấp trong ngành.

2.7.         Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Thường vụ giải quyết và trả lời các văn bản yêu cầu của cấp trên hoặc cơ quan chức năng của Nhà nước.

 

Video

 Ngôn ngữ
     

Thời thiết

Thư viên ảnh

An toàn giao thông

Quảng cáo